Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Quản trị thiết bị có 01 Trưởng phòng, viên chức, người lao động.

2. Trưởng phòng trực tiếp quản lý viên chức, người lao động  của Phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động trong Phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

 

 http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/anhtao(1).JPG

NGUYỄN DUY TẠO

Chức vụTrưởng phòng
Học vịThạc sỹ
Emailndtao@hunre.edu.vn